Základy svetelnej techniky

Spektrometrické a fotometrické veličiny sa navzájom odlišujú.

Spektrometrické veličiny sú čisto technickými veličinami, ktoré nevyjadrujú žiadne pôsobenie svetla na ľudské organizmy. Jednotky sú odvodené z wattu.

Fotometrické veličiny vždy berú do úvahy krivku spektrálnej citlivosti ľudského oka (krivku V(λ)). Fotometrické veličiny sú preto spojené s citlivosťou zraku. Fotometrické jednotky sú odvodené z lumenu.

Krivka spektrálnej citlivosti je výsledkom nasledovného vzťahu. Žiarenie viditeľné ľudským okom leží v rozsahu vlnových dĺžok od 380 nm pre modré svetlo do 780 nm pre červené svetlo. Oko je najcitlivejšie v zelenej oblasti spektra okolo vlnovej dĺžky 555 nm. Pri kratších a dlhších vlnových dĺžkach je oko menej citlivé, čo znamená, že pri týchto vlnových dĺžkach treba na dosiahnutie vnemu rovnakého jasu väčší žiarivý tok. Pomer medzi žiarivým tokom pri 555 nm (1 nm = 10-9m) a žiarivým tokom pri rôznych vlnových dĺžkach viditeľnej oblasti spektra sa nazýva spektrálna svetelná účinnosť monochromatického žiarenia V (λ). Grafické vyjadrenie tejto závislosti sa nazýva krivka V (λ).

lr_040  lr_004
Hospodárnosť
Merný výkon h je podiel svetelného toku vyžiareného svetelným zdrojom v lumenoch k elektrickému príkonu vo wattoch, ktorý je potrebný na výrobu svetla. Jednotkou je [lm/W].

Účinnosť svetla hLB je podiel svetelného toku vyžiareného zo svietidla k celkovému svetelnému toku zdrojov vo svietidle. Jednotkou je [%].

Životnosť svetelného zdroja sa definuje rôznymi spôsobmi podľa typu. „Priemerná nominálna životnosť“ skupiny svetelných zdrojov je priemer životností všetkých zdrojov v skupine. Je to čas, za ktorý zlyhá 50 % svetelných zdrojov v tejto skupine. „Prevádzková životnosť“ je čas, za ktorý systémový svetelný tok dosiahne 70 % svojej počiatočnej hodnoty, pričom do úvahy sa berie pokles svetelného toku zdrojov, ktoré sú v danom čase ešte stále v prevádzke.

Pri výbere druhu svetelného zdroja treba vo všeobecnosti nájsť kompromis medzi kvalitou svetla a hospodárnosťou.

Na hodnotenie svetelných zdrojov máme teda štyri kritériá:

  • merný výkon
  • životnosť
  • teplotu chromatickosti
  • index podania farieb